Domů / Obchodní podmínky
Výrobci
Sledujte nás na Facebooku

Odběr novinek
Novinky pro doručování
Naši nabídku si můžete porovnat  u cenových porovnávačů Zboží.cz, Heureka.cz.

Využívejte platby PayPal.

 

 

 

 

Informace Vám podáme na tel.:

272 655 227

 

 

Obchodní podmínky

 • Lékárna Scarabeus, Hlavní 2459, Praha 4  - dodává dle běžných termínů.
 • Výdej bez poplatku 

V případě, že zboží není aktuálně skladem, trvá jeho doobjednání zpravidla 24 hod.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva" uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetové lékárny prodávajícího. Internetová lékárna je prodávajícím provozována na webové stránce www.lekarnasporilov.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti jejich předchozího znění.

2.Uživatelský účet

2.1 V rozhraní webové lékárny může kupující provádět objednávaní zboží i bez předešlé registrace přímo z webového rozhraní.

2.2  V případě registrace provedené na webové stránce se kupující zavazuje, poskytnout správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Toto platí i ze strany prodávajícího.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní lékárny je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní lékárny obsahuje informace o zboží a cenách jednotlivého zboží, která je uváděná včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní lékárny. Upozorňujeme, že aktualizace cen a dostupnosti zboží můžou mít z technických důvodů časový posun až 48 hod. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní lékárny obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze pro případy dodání zboží v rámci území České republiky.

3.4 Pro vyplnění daňového dokladu a bezproblémové vyřízení objednávky vyplní kupující  pravdivě objednávkový formulář ve webovém rozhraní lékárny. A to zejména:

 • jméno a příjmení, nebo obchodní jméno
 • fakturační adresu, příp. doručovací adresu, je-li jiná než adresa fakturační
 • IČO a DIČ, je-li plátce DPH
 • název a počet kusů objednávaného zboží
 • způsob platby a odběru
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité a to v sekci určené pro poznámky

 

3.5 Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující podávajícímu v momentě kliknutí na tlačítko "potvrdit objednávku" po předešlém potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami. Kupující je o přijetí objednávky do systému informován prostřednictvím automaticky generované odpovědi doručené na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském rozhraní, či v objednávce.

3.6 Kupující je oprávněn telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty změnit svojí objednávku do 24 hod po potvrzení, ne však v případě, že byla objednávka již předána dopravci k dodání zboží.

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky)

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky a následným doručením potvrzení objednávky, jež je zasláno kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávce.

3.9 Je zajištěno dodání zásilek do 3 dnů od přijetí objednávky nebo bude nejpozději ve lhůtě 3 dnů objednateli oznámeno, že zásilku není možné dodat.

3.10 Smluvní vztah zaniká 14 dní po potvrzení objednávky. Objednávka bude uschována na výdejním místě po dobu 14 dní, poté bude automaticky stornována.

3.11 Kupní smlouva je vyhotovena a uzavřena v českém jazyce

3.12 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozdeji do 48 hodin.

4. Platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • při osobním odběru v Lékárně Scarabeus Spořilov, Hlavní 2459, 141 00 Praha 4 v hotovosti, platebními kartami, nebo převodem na účet. 

 • dodáni službou PPL - dobírkou (hotově nebo platebními kartami), službou PayPal nebo převodem na účet

čislo účtu: 43-6834910227/0100

jako variabilní symbol se použije číslo objednávky

4.2 V případě osobního odběru či dobírky je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná neprodleně po potvrzení dostupnosti zboží a následném uzavření kupní smlouvy.

4.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit celou kupní cenu dle kupní smlouvy s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky, ještě před dodáním zboží. Tento závazek je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího uveden výše.

4.4 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu - ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy a přiloží ho k objednávanému zboží, nebo ho v případě vyžádání ze strany kupujícího zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání vyňato z obalu nebo byl originální obal jinak poškozen, o dodávce zboží, které z hygienických důvodů není možno vrátit .

5.2 Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od základu ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívaní, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud nebylo smluvními stranami domluveno jinak. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží již odeslal. Pokud proběhla platba PayPal, účtuje si prodávající stornovací poplatek 5% z uhrazené částky.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Je-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží, balné

6.1 Při osobním odběru zboží v kamenné lékárně je odběr možný pouze v pracovních dnech a pouze v otevírací době lekárny. O možnosti vyzvednutí je kupující neprodleně informován elektronickou poštou.

6.2 Novela zákona o obalech (č. 477/2001 Sb.) nad rámec evropských směrnic (Směrnice EU č.2018/720) ukládá zákaz poskytovat zdarma jakékoli plastové odnosné tašky, kromě velmi lehkých plastových odnosných tašek (mikrosáčků) s tloušťkou do 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo jsou poskytovány jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že jejich použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.

Na základě schválené novely jsou obchodníci povinni k 1. 1. 2018 zpoplatnit plastové odnosné tašky (s výjimkou mikrosáčků), pokud je poskytují v místě prodeje výrobků spotřebiteli. Cena PVC tašky je 2,-Kč a je automaticky připočítáná k ceně objednávky při osobním odběru a je součástí faktury.

6.3 Dodávky přepravní společností jsou vyřizovány pouze v pracovních dnech.

6.4 Přepravní společnost doručí zásilku na uvedenou adresu. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů.

6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno doručovat objednávku opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit všechny náklady s tímto spojené.

6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti slmuvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a to zejména, že zboží:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny - tj. Hlavní 2459, 141 00 Praha 4 - Spořilov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.4 Nárok na uplatnění práv z vad plnění začíná ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.5 Informaci o vyřízení reklamace zašle prodávající na elektronickou adresu příp. telefonicky v souladu s informacemi uvedenými v objednávce kupujícího.Reklamace vyřizuje PharmDr. Jiřina Roučková, nebo její zástupce.

7.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Ochrana osobních údajů

8.1.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybutěchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecbé nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související nse zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. Závěrečná ustanovení

Internetová lékárna existuje v souladu s požadavky "Zákona o léčivech" / č. 378/2007 Sb./ a "Vyhlášky o správné lékárenské praxi / č. 84/2008 Sb./.

 Výše uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě Lékárna SCARABEUS. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu PILULE, s.r.o., se sídlem v Praze 4,Hrusická 2518/20, IČO 279 15 450 , zapsaného u OR, ved. v Městským soudem v Praze, odd.C, vložka 126239.

Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Před použitím všech přípravků pečlivě čtěte příbalový leták!
 • Na www.lekarnasporilov.cz jsou prodávány doplňky stravy (potraviny pro zvláštní výživu) a volně prodejné léky (volně prodejné léčivé přípravky). Jejich nesprávné používání může vést k poškození zdraví, proto pokud máte jakékoliv pochybnosti při výběru a použití zvoleného přípravku, kontaktujte nás na adrese: lekarna.sporilov@pilule.cz , telefonní číslo 272 655 227 nebo 727 923 448 .
 • Poradenství je dostupné během otevírací doby lékárny: Po-Pá: 7:30 – 19:00
 • Zajišťuje jej farmaceut nebo farmaceutický asistent.
 • Neneseme odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňků stravy.
 • Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením Vašeho lékárníka nebo lékaře.
 • U výrobků, které jsou volně prodejnými léky, je v textu uveden kód SÚKL.
 • Všechny obrázky u produktů jsou pouze ilustrační.
 • Pokud se u volně prodejného léku vyskytne podezření na nežádoucí účinek, neprodleně nás prosím informujte. Stejně tak, pokud by se objevila vada v jakosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                Lékárna Scarabeus